Denna webbplats använder cookies. Genom att använda webbplatsen samtycker du till detta. Du hittar mer information på Sekretess.
OK

Sekretess

Sekretesspolicy

bet-at-home.com åtar sig att skydda personuppgifter för sina kunder. Därför bearbetar vi uteslutande dina uppgifter baserat på de rättsliga bestämmelserna. Detta dataskyddsdirektiv innehåller (tillsammans med de Allmänna Användarvillkoren liksom alla andra handlingar som berör detta) den grund på vilket bet-at-home.com hanterar personuppgifter.

All insamlad data används endast för det angivna syftet. Data som inte tjänar detta syfte samlas inte in. Felanvändning samt all slags missbruk utesluts därför.

bet-at-home.com tillhandahåller sitt utbud via en webbplatsversion, en mobilversion och appar. När det i denna förklaring talas om webbplats, app, tjänster eller bet-at-home.com avses bet-at-home.com:s hela utbud oavsett vilket medium (dator, mobil eller app) som används.

bet-at-home.com International Ltd., bet-at-home.com Entertainment Ltd. och bet-at-home.com Internet Ltd. vars respektive verksamhets ort är Portomaso Business Tower, Level 12, STJ 4011, St. Julian, Malta, Telefon: + 356 20102511 ansvarar för alla aspekter av insamling och bearbetning av kunddata tillsammans.

1. Kontakt

Om du vill få mer information om skyddet av personuppgifter eller om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta vårt dataskyddsombud under dataprotection@bet-at-home.com.

2. Skydd av dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter. Skydd säkerställs av högkvalitativa förväntningar och standarder för bet-at-home.com samt av lagbestämmelser som vi är skyldiga att strikt följa till följd av dataskydd . Det innebär att dina personuppgifter endast behandlas enligt dessa lagbestämmelser. Bearbetning av dina uppgifter är endast tillåten i följande fall:
 • För att uppfylla ett kontrakt vi har med dig.
 • Vi har en laglig skyldighet.
 • Om du har godkänt behandlingen.
 • Om det ligger i vårt berättigade intresse.
 • Om det är av allmänt intresse.
 • Om det är i ditt viktiga intresse.
Legitimt intresse

Det kan hända att vi behandlar din data utifrån vårt legitima intresse på grund av affärs eller företags strategiska skäl. Åtgärder har dock vidtagits och överväganden gjorts för att skydda dina uppgifter och se till att dina rättigheter och intressen är skyddade.

Om vi behandlar dina personuppgifter ut ur vårt berättigade intresse kommer vi att informera dig om det och även om vårt berättigade intresse. Om du har frågor eller invändningar, vänligen kontakta oss. Om det emellertid finns tvingande skäl för att bearbeta data kan du inte göra invändningar.

3. Vi behandlar följande av dina personuppgifter

Personuppgifter som du tillhandahåller

Namn, e-postadress, land, adress, postnummer, betalningsmetod, födelsedatum, telefonnummer, ID-data, bankuppgifter, transaktionsinformation, kreditkortsuppgifter, bankkontodetaljer, spel information, spel preferenser, spel beteende, din kommunikation med vår kundsupport, information du lämnar i samband med kundundersökningar, verifieringsinformation eller information om penningtvätt och bedrägeribekämpning.

Vi samlar in dessa data på olika sätt, t.ex. när du anger dina uppgifter vid registrering av ditt spelkonto, gör insättning eller uttag, integrerar med vår kundsupport, deltar i bonuserbjudanden eller kundundersökningar, lämna uppgifter för verifieringsändamål eller använd våra tjänster.

Automatisk insamlad information

Teknisk information, inklusive den IP-adress som användaren använder för att ansluta sin dator till Internet, dennes inloggningsdata, typ och version av användarens webbläsare, typ av enhet (PC, smartphone, surfplatta), namn på enheten, serienummer (unikt fingeravtryck baserat på spelarens enhet), tidszoninställningar, typer och versioner av pluginprogram för webbläsare, operativsystem och plattform. Information om användarens besök, inklusive fullständig webbadress till, på och från bet-at-home.com., erbjudanden användaren överväger, datum och tid samt besökets längd på vissa sidor, webbplatsens interaktiva informatin (tex: scrolling, klicka och håller muspekaren över) samt metoderna som används för att lämna webbsidan och alla telefonnummer som användes för att kontakta bet-at-home.com kan också lagras. Om man kontaktar bet-at-home.com via feedbackformuläret, överförs även användarens IP-adress.

4. Överföring av personuppgifter

bet-at-home.com International Ltd., bet-at-home.com Internet Ltd och bet-at-home.com Entertainment Ltd kan dela dina personuppgifter i samband med gemensam databehandling. Vi delar också dina personuppgifter med:
 • Företag inom bet-at-home.com korporation
 • myndigheter och tillsynsmyndigheter
 • kreditinstitut
 • identifierings byrån
 • företag/organisationer som bekämpar bedrägerier, löser brott och upprätthåller sportens integritet
 • idrottsorganisationer och föreningar
 • organisationer som får dig att känna till oss
 • tredje part du tillåter att vidarebefordra dina data
 • tredje part som är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster
 • dataprocessorer
Databehandling av dataprocessorer

Skyddet av dina uppgifter förblir vårt ansvar när data bearbetas av dataprocessorer. Dataprocessorer från länder utanför EU används endast om
 • Europeiska kommissionen anger att tredjelandet har en adekvat skyddsnivå eller
 • databehandlingskontraktet är baserat på standardskyddsklausuler eller
 • avtalspartnern har lämpliga bindande företagsregler eller
 • det finns en lämplig uppförandekod och lämpliga certifieringsmekanismer eller
 • ett beslut om tillräcklighet gjordes av Europeiska kommissionen.
Vi konsulterar följande dataprocessorer:
 • IT-konsulter
 • betalningslevrantörer
 • teleoperatörer
 • tryckerier
 • fraktleverantörer
 • företag inom the bet-at-home.com korporation
 • evenemangs arrangörer
 • marknadsföringsleverantörer
 • banker
 • service och spellevrantörer

5. Radering av data

Dina uppgifter används endast för ändamål som anges av oss och vi garanterar tillräcklig säkerhet. Vi tar i allmänhet bort dina personuppgifter vid uppsägning av kontraktet, men senast efter det att lagstadgning perioden på tio år har fullbordats. Data lagras på grund av laglig skyldighet. Den faktiska varaktigheten av lagring av data beror emellertid på respektive enskilt fall.

6. I samband med Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du hävda följande rättigheter avseende behandlingen av dina data

Rätt till åtkomst: Du kan begära en bekräftelse från oss om och i vilken utsträckning vi behandlar dina uppgifter.
Kontakt:
bet-at-home.com
St. Julian's, STJ 4011, Portomaso Business Tower, Level 12
service.se@bet-at-home.com

Rätt till rättelse: Om vi behandlar ofullständiga eller felaktiga personuppgifter kan du när som helst begära korrigering eller slutföring av din data.

Rätt till radering: Du kan begära att dina personuppgifter raderas om vi behandlar dem olagligt eller behandlingen påverkar oproportionerligt med ditt rättmätiga intresse för skydd. Var vänlig medveten om att det finns skäl som motsätter sig omedelbar radering, t.ex. den rättsliga skyldigheten att behålla data.

Rätt till begränsnings av bearbetning:
Du kan begära en begränsning av behandlingen av din data om
 • du bestrider noggrannheten av datan under en period som möjliggör för oss att verifiera datans noggrannhet,
 • bearbetningen av datan är olaglig, men du motsätter dig en radering och istället begär en begränsning av användandet,
 • vi behöver inte längre data för bearbetning, men du behöver fortfarande uppgifterna för att utöva eller försvara rättsliga krav, eller
 • du protesterar mot att bearbeta data.
Rätt till dataöverföring: Vi måste göra dina uppgifter som du anförtrott oss tillgängliga för dig i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format så länge vi behandlar dessa data enligt ditt givna och återkallbara avtal eller för att slutföra ett kontrakt och denna bearbetning sker ut med automatiska medel.

Rätt till invändning: Om dina uppgifter behandlas för att ta upp uppgifter av allmänt intresse eller att utöva offentlig myndighet eller om vi hänvisar till nödvändigheten av att bearbeta data för att behålla vårt berättigade intresse, kan du göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter om skyddet av din data överstiger vårt legitima intresse. Du kan också återkalla avtal med bet-at-home.com när vi samlar och sparar dina personuppgifter när som helst så länge det inte finns några motsatta kontraktliga eller lagliga skyldigheter.

Rätt att klaga: Om du tror att vi bryter mot europeisk lagstiftning om dataskydd vid behandling av dina uppgifter, ber vi dig att kontakta oss för att klargöra eventuella frågor. Det är självklart också inom din rätt att klaga till en tillsynsmyndighet inom EU.

Verifiering av identitet: För att skydda dina rättigheter och integritet kan vi, om du är osäker, begära information för att verifiera din identitet.

Avgift för anspråk på rättigheter: Om du använder en av de angivna rättigheterna tydligt utan anledning eller mycket ofta kan vi debitera en adekvat behandlingsavgift eller vägra att behandla din förfrågan.

Verkställighet av rättigheterna: Om du vill genomdriva en av de angivna rättigheterna, använd en av våra möjligheter att kontakta oss.

7. Lagring av personuppgifter

Kunddata överförs, lagras och bearbetas elektroniskt. All information som du lämnar till oss sparas på servrarna hos bet-at-home.com och endast utbildade och auktoriserade personer, som är skyldiga att behandla personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande datumskyddsbestämmelser, har tillgång till det. Kunden förbinder sig att hålla lösenord som ger honom/henne tillgång till vissa områden en hemlighet.

Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säker. Vi vidtar alla tänkbara åtgärder för att skydda personuppgifter från kunder. Däremot kan fullständig säkerhet av kundernas data aldrig garanteras. Därför är all överföring av data av kunden på egen risk. Varje dataöverföring sker således på kundens egen risk. Efter att ha mottagit data vidtar bet-at-home.com tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera att bet-at-home.com:s system är skyddade mot såväl angrepp och missbruk som mot förlust av, oriktiga förändringar i eller obehörig åtkomst från tredje part till användarnas personuppgifter.

Apparna från bet-at-home.com sparar kundens användarnamn som standard. Kunden kan när som helst ändra detta i appens inställningar.

8. Användning av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
 • Att etablera och driva ditt spelkonto, säkerställa funktionaliteten hos alla tjänster så att de kan användas till sin fulla omfattning, t.ex. insättningar till ditt spelkonto, placera spel och spela spel (uppfylla kontraktet)
 • Att tillhandahålla tjänster (uppfyller kontraktet)
 • Besvara dina frågor via kundsupport (uppfylla kontraktet)
 • Uppfylla juridiska skyldigheter som är kopplade till din registrering och verifiering av noggrannheten i de personuppgifter du tillhandahåller, inklusive vidarebefordran av dessa uppgifter till kommersiella kreditbyråer och finansiella institutioner bland annat (efterlevnad av lagliga skyldigheter)
 • Uppfylla tillsynsskyldigheter (efterlevnad av lagliga skyldigheter)
 • Dokumentation av ditt spelbeteende för att kunna identifiera eventuella problem med ansvarsfullt spelande tidigt (efterlevnad av lagliga skyldigheter)
 • Förbereda statistik och analys avseende användningen av våra tjänster (berättigat intresse)
 • Utföra kundundersökningar för att samla åsikter och utvärderingar angående våra tjänster. Detta görs för kundsanalys och förbättring av våra tjänster. Det är ditt val att avvisa framtida undersökningar (berättigat intresse)
 • Övervaka din spelaktivitet för vår riskhantering och svara på förfrågningar från myndigheter (berättigat intresse, överensstämmelse av lagliga skyldigheter)
 • Uppdateringar för att hålla dig informerad om ändringar av våra tjänster, programvara, Allmänna Villkor eller vår Sekretesspolicy (uppfyllande av kontraktet)
 • Skicka kampanjer och reklammaterial till kunder via olika kanaler för kundinnehåll och marknadsföring (avtal, berättigat intresse)
 • Skapa en kundprofil och analys för att observera preferenser angående våra tjänster och erbjudanden med kundens behållningsändamål (legitimt intresse)
 • Vi är skyldiga att förhindra bedrägerier och penningtvätt och förhindra olämpliga aktiviteter när våra tjänster används, inklusive finansiering av terrorism, eller användningen av medel som erhålls från lagbeständig verksamhet. Vi är också skyldiga att genomföra undersökningar om möjlig spelarsamverkan och sedan förhindra dem. Skulle vi misstänka att sådana aktiviteter faktiskt äger rum, är vi skyldiga att vidarebefordra denna information till de ansvariga myndigheterna. Vi utövar dessa aktiviteter via manuella och automatiska kontroller.
 • För att uppfylla våra skyldigheter inom ansvarsfullt spelande, observerar vi spelnings- och deponeringsmönster. På det sättet garanterar vi ansvarsfullt spelande. För att förhindra bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller deponering av medel som tjänats av verksamheter som är straffbara enligt lag samt för ansvarsfulla speländamål, lägger vi till information vi mottar från tredje part eller genom att få tillgång till tredje parts källor, inklusive (utan begränsningar) information om dig publicerad på internet till de uppgifter du tillhandahåller.

9. Cookies

Vi använder cookies och liknande teknik så att dess webbdesign är klarare, säkrare och mer personlig. Cookies gör det möjligt för bet-at-home.com att erbjuda tjänster, att förbättra säkerheten på webbplatsen, att samla in information om affärstransaktioner och att förhindra bedrägeri. Dessutom förenklar cookies navigeringen och underlättar införandet av särskilt relevant eller användbar information eller reklam.

Cookies är små filer som är tilldelade webbläsaren och respektive app, och som lagras på användarens enhet. Genom cookien kan parten som placerar den få viss information. De tillåter anonymt erkännande av datorn men tillåter inte personligt identifierande av besökaren. Cookies kan inte använda program eller överföra virus till användarens enhet.

Besökaren kan förhindra att cookies används i inställningarna i den webbläsare som besökaren använder (Internet Explorer, Chrome, Firefox etc.). För att göra detta måste besökaren välja "Blockera alla cookies" (eller liknande formulering) genom att gå till Inställningar> Sekretess> Cookies. Beroende på vilken webbläsare som används är det möjligt att ställa in att ett godkännande måste begäras före cookies installeras. Cookies som har sparats kan sedan tas bort när som helst. Instruktioner om hur man kan blockera eller ta bort cookies hittas i Privat eller Hjälpavsnittet för webbläsaren, samt på många forum nätet.

Användaren kan också när som helst ta bort cookies som placerats i de appar som bet-at-home.com tillhandahåller. Klicka i så fall på "Ta bort cookies" i appens inställningar.

Om alla cookies har blockerats eller raderats är det möjligt att besökaren i enskilda fall inte kan använda alla funktioner på webbplatsen eller i appen.

Utöver de cookies som bet-at-home sätter när en besökare besöker hemsidan så sätter även tredje parter cookies. Detta sker i vissa fall eftersom bet-at-home.com har beställt tjänster från tredjepartsleverantörer (t.ex. webbplatsanalys). Detta sker i andra fall eftersom bet-at-home.com webbplats innehåller innehåll (script, spårningspixlar) från tredje part. Det är möjligt för tredje part att sätta sina egna cookies och samla information om besökarens online-aktiviteter eftersom en anslutning till webbservern hos tredje part är etablerad.

Om länkar till webbplatser från tredje part finns på bet-at-home.com's webbplats så bör besökaren vara medveten om att dessa webbplatser kan sätta sina egna cookies och att deras egen sekretesspolicy kan gälla.

Några eller samtliga följande cookies kan sparas på användarens enhet när du öppnar webbplatsen bet-at-home.com:

Domain Cookie Content Beskrivning
bet-at-home.com ASP.NET_SessionId Encrypted Session ID Cookien sätts av bet-at-home.com och krävs för att identifiera användaren i systemet.
bet-at-home.com Accountnr. Accountnr. Cookien sätts av bet-at-home.com men endast om användaren aktiverar alternativet "Kom ihåg konto". Detta gör så att spelkontonummret visas i inloggningfältet.
bet-at-home.com Last Visit Timestamp Cookien sätts av bet-at-home.com och används för att visa visst innehåll för olika grupper av användare (nya kunder, befintliga kunder etc.).
bet-at-home.com BAHLang Language selection Cookien sätts av bet-at-home.com och används för att visa webbplatsen i det valda språket.
bet-at-home.com _ga / _gat Encrypted key Cookien sätts av Google Analytics-koden.
Doubleclick.net Several Cookie(s) fastställs av Doubleclick.
Facebook Several Cookie(s) sätts genom att klicka på "Dela"-knappen och krävs av Facebook.
Twitter Several Cookie(s) sätts genom att klicka på "Tweet"-knappen och krävs av Twitter.
Vgt.betradar.com Encrypted key Cookien sätts genom att starta ett erbjudande i den virtuella delen och krävs av leverantören av denna produkt.
twyn group Several Encrypetd key Cookie(s) sparas av twyn group för entydig identifiering av en teknisk enhet och tjänar följande syften:
 • Individualiserad annonsering för att koppla användarens beteende direkt till reklamkampanjen, för att optimera styrningen av annonseringen och för att mäta annonseringens framgång.
 • Analys och insikter, till exempel för webbsides- och målgruppsanalyser.
 • Dataförbättring.

Generellt sett överförs information till webbplat-operatörens tekniska system när webbsidan besöks. Denna information ger en indikation på vilken enhet som används av besökaren liksom den programvara som används för att återge webbplatsen och, i förekommande fall, vilka inställningar som gjorts i denna. Denna data är nödvändigt för att återge webbplatsen felfritt och optimalt samt för att garantera funktionaliteten på webbplatsen.

Data som samlas in med hjälp av cookies och information om besökarnas tekniska systemen sparas på en strikt anonym basis. För registrerade kunder tilldelas denna data kundens spelkontonummer vid behov.

10. Information och reklammaterial

Vi kan skicka information och reklammaterial till kontaktuppgifterna som kunden uppgett. Kunden kan när som helst avregistrera sig från dessa material, antingen via spelskontot, skicka ett mail till service.se@bet-at-home.com eller genom att klicka på "avsluta prenumeration"-länken i nyhetsbrevet. Detta har ingen inverkan på de tjänster som erbjuds av bet-at-home.com, i enlighet med avtalet, eller kontraktets fortsatta existens.

11. Delningsfunktioner

Denna webbplats innehåller delningsfunktioner såsom Twitter Tweet och Facebooks Like knappen. Användning av dessa funktioner kan leda till att personuppgifter sparas, vidarebefordras och bearbetas.

Kunderna bör notera att det är möjligt att undvika insamling och länkning av data genom att logga ut ur sin profil innan webbplatsen används.

Facebook-Like-Button
Plugins från det sociala nätverket Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, kan igenkännas av en Facebook-logotyp eller "Like"-knapp. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, är ansvarig för användare utanför USA och Kanada.

Vi meddelar härmed att vi inte har kännedom om innehållet i den överförda data eller dess användning av Facebook. bet-at-home.com tar inget ansvar för eventuella skador eller andra förluster som kan uppstå i sammband med denna dataanvändning.

Twitter-Tweet-Button
Plugins från twitter.com, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA, kan igenkännas av en vit fågel på en ljusblå bakgrund.

Vi meddelar härmed att vi inte har kännedom om innehållet i den överförda data eller dess användning av Twitter. bet-at-home.com tar inget ansvar för eventuella skador eller andra förluster som kan uppstå i sammband med denna dataanvändning.

12. Spårningsverktyg

Vi använder spårningsverktyg. Dessa verktyg ger emellertid inga personuppgifter till användarna. I stället får vi bara statistiska uppgifter om användningen av tjänster som erbjuds av bet-at-home.com. Detta gör det möjligt för oss att lära oss till exempel vilket innehåll som är särskilt omtyckta, vid vilka tidpunkter de tjänster som tillhandahålls används särskilt intensivt, från vilka delar av och städer i världen tjänsterna används och vilka webbläsare och operativa system användarna i allmänhet använder när de använder sig av tjänsterna. Vi använder denna information för att löpande förbättra de tekniska, kreativa och redaktionella aspekterna av dessa tjänster och göra tjänsterna bekvämare för användarna. Vi kan utifrån den statistiska informationen om vilken typ av webbläsare och operativsystem kan vi optimera webbdesignen. De verktyg som används för webbanalys gäller följande uppräknade tjänster.

Vi meddelar härmed att bet-at-home.com webbplatser och appar använder Google Analytics, en webbanalys av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies" vilket är filer som lagras på användarens enhet och tillåter analys av användarens bruk av webplatsen. Informationen som genereras av en cookie om kundens användning av denna webbplats (inklusive deras IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där.

Om en IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer Google förkorta kundens IP-adress till en inom Europeiska Unionen eller annat land inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats. Google använder den information som Google Analytics samlar in för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att förse webbplatsoperatören med ytterligare tjänster kopplade till webbplatsanvändning och internetanvändning.

Google kopplar under inga omständigheter samman användarens IP-adress med andra data från Google. Kunden kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställningar i webbläsaren. Det ska dock noteras att alla funktioner i de tjänster som bet-at-home.com tillhandahåller inte kan användas i full utsträckning om användaren väljer att göra denna inställning. Utöver detta kan användaren förhindra Google Analytics att samla in data i framtiden genom att installera följande webbläsartillägg: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Användaren kan klicka på denna länk för att i framtiden förhindra Google Analytics att samla in data på denna webbplats: Sätt Google Analytics opt-out cookie. Detta är ett alternativ till ett webbläsartillägg och kan användas i webbläsare för mobila enheter. Denna opt-out fungerar bara i den webbläsare som används och för denna domän. När användaren klickar på länken ovan sparas en opt-out-cookie på användarens enhet. Om cookies raderas i denna webbläsare måste användaren klicka på denna länk på nytt.

Användaren kan också förhindra framtida registreringar av Google Analytics i de appar som bet-at-home.com tillhandahåller. Användaren ska då avaktivera "Google Analytics" i appens inställningar.

Genom att använda de tjänster som bet-at-home.com tillhandahåller godkänner användaren att Google bearbetat uppgifterna på ovan beskrivet sätt och i ovan angivet syfte.

Demografiska data och intressen samlas också in via Google Analytics. Med denna funktion kan vi granska anonyma och omfattande uppgifter om kön, ålder och intressen av besökare av webbplatsen. Data samlas in genom förstapartscookies (t.ex. Google Analytics cookien) och tredjepartscookies (såsom Doubleclick-cookien).

Om webbplatsen eller apparna inte fungerar korrekt kommer teknisk information och vid behov även personuppgifter att skickas vidare till oss så att orsaken kan undersökas. Vi använder denna information för att ständigt förbättra de tekniska aspekterna av våra tjänster och göra dessa tjänster mer praktiska för våra användare.

13. Externa länkar

Om länkar från tredje part finns tillgängliga, var vänlig medveten om att när länken är klickad på har vi inte längre någon påverkan på vilken data som samlas in och används av den leverantören. Du kan hitta mer detaljerad information om insamling och användning av data i respektive leverantörs integritetspolicy. Eftersom bet-at-home.com inte har kontroll över datainsamling och -användning, kan bet-at-home.com inte överta något ansvar för detta.

14. Förändringar

Vid tillfälle av några ändringar i denna sekretesspolicy ersätter vi den här sidan med en uppdaterad version. Vi informerar dig om sekretesspolicyn ändras. Versionerna är numrerade och innehåller ett modifieringsdatum. Kunden är ansvarig för att regelbundet läsa alla versioner för att kontrollera om förändringar eller uppdateringar har gjorts.

Senaste ändring på: 20.11.2018 00:00
Version: 2.12

SAMLA SYMBOLER OCH VINN!
Vegas
ÄNNU FLER
MÖJLIGHETER! Spela nu!
BLIR DU NÄSTA MILJONÄR?
165810
GAMESHOW-
KÄNSLA! Spela nu!
DEN RYSKA DYNASTINS FÖRMÖGENHET!
165808
BERÖMDA
TSARER! Spela nu!
NYHETER!
KONTAKT
OK