Táto webová stránka využíva cookies. Užívaním tejto webovej stránky, ste s tým vyrozumení. Ďalšie informácie k tomu nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.
OK

Ochrana údajov

Zásady ochrany osobných údajov

bet-at-home.com sa zaväzuje k ochrane osobných údajov svojich zákazníkov. Osobnými údajmi sú údaje, ktoré určujú identitu osoby. Patria sem napríklad údaje ako meno, adresa, e-mail alebo iné údaje, ktoré sa vzťahujú na určitú fyzickú osobu.

Táto smernica k Zásadám ochrany osobných údajov predstavuje (spolu s Všeobecnými obchodnými podmienkami a všetkými ostatnými dokumentmi, ktoré sa k tejto téme vzťahujú) základ, podľa ktorého spoločnosť bet-at-home.com spracováva osobné údaje. bet-at-home.com spracováva osobné údaje užívateľa len do tej miery, ktorá je umožnená zákonmi alebo súhlasom užívateľa na spracovanie jeho údajov. Spustením stránky bet-at-home.com, stiahnutím bet-at-home.com apps alebo využitím servisu a služieb od bet-at-home.com, užívateľ súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov pre nižšie uvedené účely.

bet-at-home.com poskytuje svoju ponuku prostredníctvom webovej verzie, mobilnej verzie a aplikácií (apps). Ak sa v tomto výklade uvádza webová stránka, app, servis a služby alebo bet-at-home.com, je pod tým myslená celá ponuka od bet-at-home.com, pričom nezáleží, cez ktoré médium (desktop, mobile alebo apps) bude vyvolaná.

1. Informácie o zákazníkoch, ktoré bet-at-home.com uchováva

Údaje zákazníkov, ktoré sú zhromažďované a používane za účelom zmluvného vzťahu s bet-at-home.com, sú osobnými údajmi a bude s nimi zaobchádzané v súlade s maltským zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj v súlade s ostatnými príslušnými zákonnými ustanoveniami. bet-at-home.com so sídlom v Portomaso Business Tower, Level 12, STJ 4011, St. Julian's, Malta, Tel.: +356-20102510 je orgán, ktorý je vo všetkých smeroch zodpovedný za spracovanie a zaobchádzanie s osobnými údajmi zákazníkov.

bet-at-home.com uchováva prípadne nasledujúce údaje:

1.1 Informácie, ktoré zákazníci spoločnosti bet-at-home.com priamo poskytujú:

Sem patria informácie, ktoré bet-at-home.com od zákazníkov dostane vyplnením formulárov na bet-at-home.com alebo pomocou telefonickej, e-mailovej alebo inej písomnej komunikácie. Spracovanie osobných údajov a zaobchádzanie s nimi je nevyhnutnou podmienkou pre uzatvorenie zmluvy a je určené výhradne pre tento účel. Uzatvorením zmluvy zákazník súhlasí so spracovaním svojich údajov a s ich zaobchádzaním. Minimálne množstvo údajov o zákazníkovi, ktoré musí byť zadané, je uvedené pod bodom "Účet" vo Všeobecných obchodných podmienkach.

1.2 Informácie, ktoré bet-at-home.com zbiera o užívateľovi:

V súvislosti s využívaním servisu a služiebbet-at-home.com sa prípadne ukladajú tieto údaje:
Technické informácie vrátane IP adresy, ktoré užívateľ využíva k internetovému pripojeniu svojho počítača, jeho prihlasovacie údaje, druh a verzia internetového prehliadača zákazníka, nastavenie časového pásma, druh a verzia pluginu v prehliadači, operačný systém a platforma. Informácie o návšteve užívateľa vrátane kompletného URL k, na a z bet-at-home.com. Takisto ponuky, ktoré užívateľ sleduje, dátum a čas ako aj dĺžka návštev na určitých stránkach, interaktívne informácie stránok (ako napr. Scrolling, kliknutie a držanie kurzora myši), rovnako ako metódy používané na opustenie stránky a všetky telefónne čísla, ktoré boli použité na kontaktovanie spoločnosti bet-at-home.com. Pri kontaktovaní bet-at-home.com cez formulár Feedback, bude tak prenesená aj IP adresa užívateľa.

1.3 Informácie, ktoré bet-at-home.com dostane z iných zdrojov:

bet-at-home.com môže prípadne dostať informácie o zákazníkoch z tretej strany (napr. obchodní partneri, subdodávatelia pre technické služby, zásielky a správa platobných metód, sociálne siete, analytickí poskytovatelia, internetové vyhľadávače, informácie o pôžičkách).

Pri registrácii má zákazník možnosť importovať do registračného formulára jeho údaje priamo z bezpečného on-line zdroja (Google, Facebook, PayPal). Zákazník bude za týmto účelom presmerovaný na domovskú stránku daného zdroja a požiadaný o prihlásenie, ak už nie je prihlásený. Hneď potom mu bude z príslušného zdroja oznámené, ktoré údaje budú sprostredkované na bet-at-home.com. Až po potvrdení zákazníkom budú tieto údaje sprostredkované na bet-at-home.com. bet- at-home.com pritom ukladá iba tie údaje, ktoré sú potrebné na vyplnenie registračného formulára. Žiadne ďalšie trvalé spojenie medzi zákazníckym účtom a príslušným účtom (Google, Facebook, PayPal) sa neuskutoční. Pri registrácii prostredníctvom Facebook, PayPal a Google, dostane bet-at-home.com prístup k údajom zákazníka, ktoré ním boli schválené na príslušnej stránke. Presný účel a rozsah vybraných dát a ďalšie spracovanie a využitie údajov, ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia ochrany súkromia sú v súlade s pravidlami ochrany údajov Facebook, Google a PayPal.

2. Zverejnenie údajov zákazníkov

2.1 Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť prípadne poskytnuté členom koncernu bet-at-home.com (tzn. dcérskym spoločnostiam ako aj holdingovej spoločnosti bet-at-home.com – štruktúru koncernu nájdete tu).

2.2 Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej strane, pokiaľ je to nutné pre zmluvu a služby s tým súvisiace. Avšak len za predpokladu, že tento poskytovateľ zaistí zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov v súlade s Európskymi smernicami o ochrane osobných údajov.

2.3 Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť prípadne poskytnuté vybranej tretej strane, vrátane:
  • Obchodných partnerov, dodávateľov a subdodávateľov za účelom plnenia zmluvy medzi nimi a spoločnosťou bet-at-home.com (popr. medzi nimi a zákazníkom).
  • Reklamných prevádzkovateľov a reklamných sietí, ktoré tieto údaje potrebujú, aby mohli pre zákazníkov a ďalšie osoby vytvoriť vhodné ponuky (obzvlášť, ale nie výhradne, s ohľadom na produkty alebo ponuky spoločnosti bet-at-home.com alebo iných členov koncernu).
  • Analytických poskytovateľov a internetových vyhľadávačov, ktoré podporujú bet-at-home.com pri zlepšovaní a optimalizácii produktov.
2.4 Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť prípadne poskytnuté tretej strane:
  • V prípade, že bet-at-home.com predá a/alebo získa materiálne alebo nemateriálne statky a práva, môžu byť osobné údaje poskytnuté potenciálnemu predajcovi popr. kupujúcemu.
  • V prípade, že v podstate celý majetok spoločnosti bet-at-home.com nadobudne tretia strana, môže jej bet-at-home.com poskytnúť osobné údaje (ak osobné údaje predstavujú majetkový predmet, ktorý musí byť prevedený na nového majiteľa).
2.5 Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že si bet-at-home.com vyhradzuje právo poskytnúť alebo zverejniť osobné údaje za účelom dodržania zákonných či regulačných nariadení popr. za účelom presadenia Všeobecných obchodných podmienok alebo iných dohôd, alebo za účelom ochrany práv, vlastníctva alebo bezpečnosti spoločnosti bet-at-home.com, zákazníkov spoločnosti bet-at-home.com alebo tretích strán. To zahŕňa predovšetkým výmenu informácií s inými podnikmi popr. organizáciami s cieľom bojovať proti podvodom, k objasneniu trestných činov a získaniu integrity športu. bet-at-home.com zverejňuje osobné údaje v poverení úradov a/alebo podľa nariadenia platných zákonov. Okrem toho si bet-at-home.com vyhradzuje právo zverejniť osobné údaje, ak existuje dôvodné podozrenie na nezrovnalosti pri používaní stávkového účtu bet-at-home.com. Zákazník výslovne súhlasí so zodpovedajúcim poskytnutím jeho osobných údajov podľa tohto bodu.

3. Ukladanie osobných údajov

3.1 Osobné údaje zákazníkov sa elektronicky prenášajú, ukladajú a spracovávajú. Všetky informácie, ktoré zákazník spoločnosti bet-at-home.com poskytne, sa ukladajú na serveroch bet-at-home.com a sú prístupné iba vyškolenému a autorizovanému personálu. Zákazník sa zaväzuje udržiavať v tajnosti heslá, ktoré mu poskytujú prístup do určitých oblastí.

3.2 Údaje, ktoré bet-at-home.com uchováva, môžu byť prenesené na miesto mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP"). Tu môžu byť tiež uložené. Údaje môžu byť prípadne spracovávané zamestnancami, ktorí pracujú pre spoločnosť bet-at-home.com alebo pre jej dodávateľov. Títo zamestnanci sú okrem iného prípadne zodpovední za spracovávanie zákaziek, údajov o platbách zákazníkov a poskytovaní pomoci. Poskytnutím osobných údajov spoločnosti bet-at-home.com povoľuje zákazník ich prenos, uchovávanie a spracovanie. bet-at-home.com robí všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa s údajmi zaobchádzalo podľa tejto smernice o ochrane údajov.

3.3 Prenos informácií na internete nie je bohužiaľ úplne bezpečný. bet-at-home.com podniká všetky možné kroky pre ochranu osobných údajov zákazníkov, avšak úplná bezpečnosť nemôže byť zaručená. Každý prenos údajov prebieha teda na riziko zákazníka. Po prijatí údajov postúpi bet-at-home.com technické a organizačné opatrenia, za účelom záruky ochrany systému bet-at-home.com pred útokmi a zneužitím, tak ako ochrany osobných údajov užívateľov pred stratami, nesprávnymi zmenami alebo neoprávneného prístupu treťou osobou.

3.4 Apps odbet-at-home.com štandardne ukladá užívateľské meno zákazníka. Zákazník to môže kedykoľvek zmeniť v nastaveniach app.

4. Cookies

4.1 bet-at-home.com využíva cookies a podobné technológie, aby svoju webovú stránku spravila osobnejšou, prehľadnejšou a bezpečnejšou. Cookies slúžia bet-at-home.com k ponúkaniu služieb, ktoré zlepšujú bezpečnosť webovej stránky, zbierajú informácie k transakciám a predchádzajú podvodom. Ďalej zlepšujú navigáciu a umožňujú riadenie relevantných alebo užitočných informácií a reklamy.

4.2 Cookies sú malé súbory, ktoré sú priradené a uložené používaným prehliadačom alebo príslušnou app na cieľový prístroj užívateľa, a prostredníctvom ktorého určia cookies druh informácií, ktoré budú sprostredkované. Umožňujú anonymné rozoznanie počítača, ale nepripúšťajú žiadnu osobnú identifikáciu návštevníka. Cookies nemôžu spustiť programy alebo preniesť vírusy do cieľového prístroja užívateľa.

4.3 Návštevníci môžu zabrániť ukladaniu cookies v nastaveniach používaného prehliadača (Internet Explorer, Chrome, Firefox,…). K tomu je potrebné v nastaveniach zvoliť "Neakceptovať cookies" resp. podobné nastavenie (Nastavenia> Ochrana súkromia> Cookies). V závislosti na prehliadači, je potrebný súhlas pred ukladaním cookies. Uložené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané. Návod na blokovanie alebo mazanie cookies, možno nájsť v pod "Ochrana súkromia" alebo pomocnej dokumentácii prehliadača resp. v rôznych pomocných fórach na internete.

Užívateľ vie v apps poskytovaných od bet-at-home.com kedykoľvek zmazať raz nastavené cookies. To je možné uskutočniť v nastaveniach app kliknutím na tlačidlo "Vymazať cookies".

4.4 Pri neakceptovaní cookies, resp. po ich zmazaní, môže dôjsť v ojedinelých prípadoch k obmedzeniu funkcii webovej stránky alebo app.

4.5 Okrem cookies, ktoré nastavila bet-at-home.com pri spustení webovej stránky, existujú aj cookies, ktoré sú nastavené tretími stranami. K tomu dochádza v prípadoch, ak je o to bet-at-home.com požiadaná z tretej strany, za účelom poskytovania služieb (ako je analýza webových stránok). V ostatných prípadoch sa tak deje preto, lebo na webovej stránke bet-at-home.com sa nachádza obsah (skripty, meracie pixely) od tretích strán. Vzhľadom k tomu, že bude vytvorené spojenie k webovému serveru tejto tretej strany, je možné, že tieto si nastavia svoje vlastné cookies a budú zbierať informácie o on-line aktivitách návštevníka.

4.6 Ak sú na webovej stránke bet-at-home.com k dispozícii odkazy na webové stránky tretích strán, musí byť zabezpečené, že tieto stránky majú nastavené vlastné cookies a svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.

4.7 Pri spustení webovej stránky bet-at-home.com budú podľa okolností niektoré alebo všetky nasledujúce cookies uložené v cieľovom prístroji užívateľa:

Doména Cookie Obsah Popis
bet-at-home.com ASP.NET_SessionId Encrypted Session ID Cookie bude nastavený cez bet-at-home.com a bude využitý k identifikácii návštevníka v systéme.
bet-at-home.com Accountnr. Accountnr. Cookie bude nastavený cez bet-at-home.com, ale len v prípade, ak je návštevníkom aktivovaná funkcia "Zapamätať účet". Číslo stávkového účtu tak bude zobrazené v prihlasovacej lište.
bet-at-home.com Last Visit Timestamp Cookie bude nastavený cez bet-at-home.com a bude využitý k zobrazeniu špecifického obsahu pre rôzne skupiny užívateľov (noví zákazníci, existujúci zákazníci atď.).
bet-at-home.com BAHLang Language selection Cookie bude nastavený cez bet-at-home.com a využitý pre zobrazenie webovej stránky v zvolenom jazyku.
bet-at-home.com _ga / _gat Encrypted key Cookie bude nastavený cez Google Analytics Code.
bet-at-home.com _pk_id / _pk_ses Encrypted key Cookie bude nastavený cez WalkMe k uloženiu ciest, ktoré už boli zákazníkovi zobrazené.
Doubleclick.net Several Cookie(s) budú nastavené cez Doubleclick.
Facebook Several Cookie(s) budú nastavené cez kliknutie na tlačítko "Zdieľať" a budú vyžadované zo strany Facebooku.
Twitter Several Cookie(s) budú nastavené cez kliknutie na tlačítko "Tweet" a budú vyžadované zo strany Twitter.
Vgt.betradar.com Encrypted key Cookie bude nastavený spustením ponuky v sekcii "VIRTUÁLNE" a vyžadovaný od poskytovateľa tohto produktu.

4.8 Všeobecne budú pri návšteve webovej stránky odovzdané údaje do technických systémov prevádzkovateľa webových stránok. Tieto dáta poskytujú informácie o užívateľom využívanom koncovom zariadení ako aj o softvéri, ktorý sa využíva pre zobrazenie webovej stránky resp. o nastaveniach preferencií. Tieto údaje sú potrebné pre riadne a optimálne zobrazenie ako aj pre zabezpečenie funkčnosti.

4.9 Údaje zozbierané prostredníctvom cookies a informácie o technických systémoch budú pri návštevníkoch uložené výhradne anonymne. Pri registrovaných užívateľoch budú eventuálne tieto údaje priradené k číslu stávkového účtu zákazníka.

4.10 Užívaním webovej stránky bet-at-home.com návštevník súhlasí s vyššie popísaným postupom.

5. bet-at-home.com môže zasielať, v prípade, ak s tým zákazník pri registrácii súhlasil, na ním uvedené kontaktné údaje, informačné a reklamné materiály. Zákazník môže tento súhlas kedykoľvek zrušiť, či už v nastaveniach stávkového účtu, zaslaním e-mailu na service.sk@bet-at-home.com alebo v newsletteri kliknutím na "Odhlásiť newsletter". Toto nemá žiaden vplyv na podľa zmluvy ponúkaný servis a služby bet-at-home.com, či na ďalšie trvanie zmluvy.

6. Údaje zákazníkov sú elektronicky spracovávané. Tieto údaje sú prístupné iba vyškolenému a autorizovanému personálu, ktorý je zaviazaný s osobnými údajmi nakladať dôverne a v súlade s maltským zákonom pre ochranu údajov.

7. Zákazník je týmto upozornený na to, že má právo – podľa odseku V maltského zákona na ochranu osobných údajov – na informácie, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov. Okrem toho má zákazník právo obdržať informácie, ktoré potvrdia stav jeho údajov. Zákazník je tiež oprávnený zmeniť či zmazať nesprávne alebo neúplné údaje. Za týmto účelom má zákazník kontaktovať bet-at-home.com e-mailom na service.sk@bet-at-home.com. Ďalšie práva je možné nájsť v odseku V maltského zákona na ochranu osobných údajov.

8. Zákazník môže kedykoľvek odvolať súhlas so zhromaždením a ukladaním svojich osobných údajov spoločnosťou bet-at-home.com, ak to nie je v rozpore so žiadnou zákonnou povinnosťou spojenou s nutnosťou archivácie. Za týmto účelom má zákazník kontaktovať bet-at-home.com e-mailom na service.sk@bet-at-home.com.

9. Tato internetová stránka obsahuje funkcie pre zdieľania, ako je "Tweet" na Twitteri alebo tlačítko "Páči sa mi to" na Facebooku. Použitím týchto funkcií môžu byť osobné údaje uložené, poskytované ďalej alebo spracované.

bet-at-home.com poukazuje na to, že so zhromažďovaním údajov a ich prepojovaniu sa je možné vyhnúť, odhlásením sa zo svojho profilu pred použitím internetovej stránky.

Tlačítko "Páči sa mi to" na Facebooku
Plugin na sociálnej sieti facebook, facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA sa rozpozná podľa loga facebooku alebo tlačítka "Páči sa mi to". Pre užívateľov mimo USA a Kanady je kompetentný facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, ÍRSKO.

bet-at-home.com upozorňuje na to, že nemá žiadnu znalosť o obsahu prenášaných údajov, ako aj o ich využívaní cez facebook. bet-at-home.com nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo iné ujmy v tejto oblasti, ktoré môžu vzniknúť pri využívaní týchto údajov.

Tlačítko tweet na twitteri
Plugin na twitter.com, od Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA sa vyznačuje bielym vtákom na svetlo modrom pozadí.

bet-at-home.com poukazuje na to, že nemá žiadne znalosti o obsahu prenášaných údajov, ako aj o ich využívaní spoločnosťou twitter. bet-at-home.com nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo iné ujmy v tejto oblasti, ktoré môžu vzniknúť pri využívaní týchto údajov.

10. Sledovacie prostriedky

10.1 bet-at-home.com používa sledovacie prostriedky. Tým však bet-at-home.com nezískava žiadne údaje užívateľa, ktoré sa viažu k jeho osobe, ale iba štatistické údaje o užívaní bet-at-home.com ponúkaného servisu a služieb. bet-at-home.com sa touto cestou dozvie napríklad, aký obsah je najobľúbenejší, kedy sú ponúkaný servis a služby najintenzívnejšie využívané, z akých častí a z akých miest využívajú užívatelia servis a služby a aké prehliadače a operačné systémy užívatelia všeobecne používajú pri využívaní servisu a služieb. Tieto informácie používa bet-at-home.com k technickému, projekčnému a redakčnému vylepšeniu servisu a služieb a zabezpečenie ich komfortability pre užívateľov. Na základe štatistických zistení o type prehliadača a operačného systému môže bet-at-home.com optimalizovať dizajn webu. U prostriedkov používaných na analýzu webu sa jedná o nižšie uvedené služby.

10.2 bet-at-home.com poukazuje na to, že webová stránka a apps od bet-at-home.com používajú Google Analytics, webovú analýzu od Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa tzv. "cookies", súbory, ktoré sa ukladajú v konečnom prístroji užívateľa a umožňujú analýzu používania jeho webovej stránky. Informácie o používaní tejto webovej stránky užívateľom (vrátane IP adresy), sprostredkované pomocou cookies sú spravidla prenášané a ukladané na server spoločnosti Google v USA.

V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na webovej stránke, však Google IP adresu užívateľa (v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore) najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch sú prenášané na servery Googlu v USA celé IP-adresy, ktoré sú skrátené až tam. Anonymizácia IP je na tejto webovej stránke aktívna. Google používa zhromaždené informácie Googlom Analytics na vyhodnotenie využitia webovej stránky užívateľom, na zostavenie správ o aktivite na webových stránkach a na ďalšie využitie webových stránok a používania internetu, ktoré súvisia s poskytovaním služieb v porovnaní so správcom webových stránok.

Google nespája v žiadnom prípade IP adresu užívateľa s ďalšími informáciami spoločnosti Google. Zákazník má možnosť zabrániť ukladaniu cookies pomocou zodpovedajúceho nastavenia v prehliadači. Je však nutné poznamenať, že v takom prípade nemožno naplno využiť všetky funkcie ponúkaného servisu a služieb spoločnosťou bet-at-home.com. Okrem toho môže užívateľ zabrániť budúcemu zberu dát Googlom Analytics inštaláciou nasledujúceho Add-ons prehliadača: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternatívne k Add-on prehliadaču alebo v rámci prehliadača na mobilnom zariadení môže užívateľ zabrániť budúcemu evidovaniu spoločnosťou Google Analytics v rámci tejto webovej stránky tak, že klikne na nasledujúci odkaz: Nastaviť Google Analytics Opt-Out-Cookie – funkcia opt-out funguje len v prehliadači a len pre túto doménu. Pri tejto príležitosti budú založené opt-out-cookies na cieľovom prístroji užívateľa. Pokiaľ budú cookies v tomto prehliadači zmazané, musí užívateľ opätovne kliknúť na odkaz.

Užívateľ vie tiež v apps poskytovaných od bet-at-home.com zabrániť budúcemu zachytávaniu svojich údajov cez Google Analytics, tým že si v nastaveniach app deaktivuje "Google Analytics".

Využitím ponúkaného servisu a služieb bet-at-home.com užívateľ súhlasí so spracovaním svojich údajov Googlom vyššie popísaným spôsobom a na uvedený účel.

bet-at-home.com okrem toho informuje, že prostredníctvom Google Analytics sú zhromažďované tiež demografické dáta a záujmy. Táto funkcia spoločnosti bet-at-home.com, umožňuje nahliadnuť do anonymných dát týkajúcich sa pohlavia, veku a záujmov návštevníka webovej stránky. Tieto dáta sú zbierané cez tzv. First-party cookies (ako Google-Analytics-cookies) a third-party cookies (ako Doubleclick-cookies).

11. V prípade zlyhania funkcií na webovej stránke alebo v apps, budú odovzdané technické informácie a prípadne tiež osobné údaje na bet-at-home.com, za účelom vyšetrenia príčiny. Tieto informácie použije bet-at-home.com k priebežnému technickému zlepšeniu servisu a služieb a zabezpečeniu ich komfortability pre užívateľov.

12. Keď sú k dispozícii odkazy na webové stránky tretej strany, je nutné sa uistiť, že ak užívateľ na tieto odkazy klikne, nebude mať bet-at-home.com žiadny vplyv na to, ktoré údaje títo poskytovatelia zhromažďujú a použijú. Podrobnejšie informácie na zhromažďovanie a využitie dát môže užívateľ nájsť v Ochrane údajov daného poskytovateľa. Pretože bola kontrola zhromažďovania a spracovania dát spoločnosti bet-at-home.com odobratá, nenesie bet-at-home.com žiadnu zodpovednosť.

13. Pri zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov, nahradí bet-at-home.com túto stránku novou verziou. Verzie sú číslované a opatrené dátumom modifikácie. Je na zodpovednosti zákazníka, aby všetky verzie pravidelne čítal a kontroloval zmeny alebo aktualizácie.

14. Salvátorská klauzula:
Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Zásad ochrany osobných údajov boli alebo ak by sa po uzavretí zmluvy stali neúčinnými alebo nerealizovateľnými, zostáva tým účinnosť zvyšných ustanovení nedotknutá.

Posledná zmena dňa: 05.09.2017 00:00
Verzia: 2.10

HISTORICKÝ HON NA POKLADY!
Vegas
RELIKVIE V
STAROBYLÝCH
RUINÁCH! Hrať teraz!
EŠTE POHODLNEJŠIE STÁVKOVANIE!
Vegas
TERAZ K
DISPOZÍCII ŠPORT
APLIKÁCIA! Všetky informácie!
NOVINKY!
KONTAKT
OK