Táto webová stránka využíva cookies. Užívaním tejto webovej stránky, ste s tým vyrozumení. Ďalšie informácie k tomu nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.
OK

Ochrana údajov

Zásady ochrany osobných údajov

bet-at-home.com sa zaväzuje k ochrane osobných údajov svojich zákazníkov. Vaše údaje spracovávame výlučne na základe právnych ustanovení. Táto smernica k Zásadám ochrany osobných údajov predstavuje (spolu s Všeobecnými obchodnými podmienkami a všetkými ostatnými dokumentmi, ktoré sa k tejto téme vzťahujú) základ, podľa ktorého spoločnosť bet-at-home.com spracováva osobné údaje.

Všetky zhromaždené údaje budú použité len na určený účel. Údaje, ktoré neslúžia tomuto účelu, nebudeme zhromažďovať. Použitie na iné účely ako aj akákoľvek forma zneužitia sú preto vylúčené.

bet-at-home.com poskytuje svoju ponuku prostredníctvom webovej verzie, mobilnej verzie a aplikácií (apps). Ak sa v tomto výklade uvádza webová stránka, app, servis a služby alebo bet-at-home.com, je pod tým myslená celá ponuka od bet-at-home.com, pričom nezáleží, cez ktoré médium (desktop, mobile alebo apps) bude vyvolaná.

Spoločnosti bet-at-home.com International Ltd., bet-at-home.com Entertainment Ltd. a bet-at-home.com Internet Ltd., každá so sídlom v Portomaso Business Tower, Level 12, STJ 4011, St. Julian's, Malta, tel.: +356-20102511 sú spoločne zodpovedné za všetky aspekty zhromažďovania alebo spracovania údajov o zákazníkoch.

1. Kontakt

Ak by ste chceli získať viac informácií k téme ochrany osobných údajov alebo ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, kontaktujte nášho splnomocnenca pre ochranu osobných údajov na adrese dataprotection@bet-at-home.com.

2. Ochrana vašich osobných údajov

Vždy sa snažíme chrániť vaše osobné údaje. Na jednej strane je táto ochrana zaručená vysokými nárokmi na kvalitu a štandardmi bet-at-home.com. Na druhej strane existujú právne ustanovenia, ktoré nás zaväzujú k prísnej ochrane údajov. To znamená, že spracovanie vašich osobných údajov sa uskutočňuje iba v rámci týchto právnych ustanovení. Spracovanie je povolené iba v nasledujúcich prípadoch:
 • Na plnenie zmluvy, ktorú máme s vami uzatvorenú.
 • Máme právnu povinnosť.
 • Ak ste súhlasili so spracovaním.
 • Ak je to v našom oprávnenom záujme.
 • Ak je to vo verejnom záujme.
 • Ak je to vo vašom životnom záujme.
Legitímne záujmy

Z obchodných alebo strategických dôvodov spoločnosti môžeme vaše údaje spracovať na základe našich oprávnených záujmov. Budú však pri tom prijaté opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a zabezpečenie ochrany vašich práv a záujmov.

Ak spracujeme vaše osobné údaje na základe našich legitímnych záujmov, budete o tom, ako aj o našich legitímnych záujmoch informovaný. Ak k tomu máte akékoľvek otázky alebo námietky, neváhajte nás kontaktovať. Ak však existujú presvedčivé dôvody pre toto spracovanie, bohužiaľ nie je možné, aby ste namietali.

3. Spracovávame od vás nasledujúce údaje

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Meno, e-mailová adresa, krajina, adresa, poštové smerovacie číslo, spôsob platby, dátum narodenia, telefónne číslo, identifikačné údaje, bankové údaje, údaje o transakciách, údaje o kreditnej karte, údaje o bankovom účte, údaje o hre, preferencie hier, spôsob hrania, komunikácia s našim zákazníckym servisom, informácie, ktoré poskytnete pre naše prieskumy zákazníkov, verifikačné informácie alebo informácie na boj proti podvodom a praniu špinavých peňazí.

Tieto informácie zhromažďujeme rôznymi spôsobmi, ako napríklad, keď zadávate svoje údaje pri registrácii svojho stávkového účtu, pri vkladoch alebo výberoch, pri komunikácii s našimi zákazníckymi službami, pri účasti na bonusových akciách alebo zákazníckych prieskumov, pri predkladaní údajov pre verifikačné účely alebo pri využívaní našich služieb.

Automaticky zhromaždené informácie

Technické informácie vrátane IP adresy, ktorú užívateľ používa na pripojenie svojho počítača k internetu, jeho prihlasovacie údaje, typ a verzia prehliadača užívateľa, typ zariadenia (PC, smartphone, tablet), názov zariadenia, serial (jedinečný odtlačok prsta založený na zariadení hráča), nastavenia časového pásma, plug-in typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a platforma. Informácie o návšteve užívateľa vrátane kompletného URL k, na a z bet-at-home.com. Takisto ponuky, ktoré užívateľ sleduje, dátum a čas ako aj dĺžka návštev na určitých stránkach, interaktívne informácie stránok (ako napr. Scrolling, kliknutie a držanie kurzora myši), rovnako ako metódy používané na opustenie stránky a všetky telefónne čísla, ktoré boli použité na kontaktovanie spoločnosti bet-at-home.com. Pri kontaktovaní bet-at-home.com cez formulár Feedback, bude tak prenesená aj IP adresa užívateľa.

4. Prenos osobných údajov

Spoločnosti bet-at-home.com International Ltd., bet-at-home.com Internet Ltd a bet-at-home.com Entertainment Ltd môžu zdieľať Vaše osobné informácie ako súčasť procesu dátovej spolupráce. Podobne zdieľame vaše osobné údaje aj s:
 • Spoločnosťami v koncerne bet-at-home.com
 • Úradmi a regulátormi
 • Obchodnými informáciami
 • Agentúrami pre potvrdenie totožnosti
 • Spoločnosťami resp. organizáciami pre boj proti podvodom, vyšetrovanie trestných činov a zachovanie integrity športu
 • Športovými grémiami a združeniami
 • Organizáciami, ktoré nám vás sprostredkovali
 • Tretími stranami, ktorým ste povolili postúpiť vaše údaje
 • Tretími stranami, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb
 • Zmluvným spracovateľom údajov
Spracovanie údajov na žiadosť spracovateľa údajov

Pri spracovaní vašich údajov cez spracovateľa údajov, zostáva zodpovednosť za ich ochranu na nás. Zmluvní spracovatelia mimo EÚ budú nami pribraní len ak:
 • Európska komisia rozhodne, že tretia krajina má primeranú úroveň ochrany, alebo
 • štandardné doložky o ochrane údajov sú súčasťou zmluvy o spracovaní, alebo
 • príslušné interné predpisy na ochranu údajov (Binding Corporate Rules) sú súčasťou partnerovej zmluvy, alebo
 • existujú vhodné kódexy správania (Code of Conduct) a certifikačné mechanizmy, alebo
 • existuje rozhodnutie o primeranosti zo strany Európskej komisie.
Nami pribraní zmluvní spracovatelia môžu byť:
 • IT konzultanti
 • Poskytovateľ platobných služieb
 • Poskytovateľ telekomunikačných služieb
 • Tlačiarne
 • Poskytovateľ zásielkových služieb
 • Firmy z koncernu bet-at-home.com
 • Organizátor podujatí
 • Poskytovateľ marketingových služieb
 • Banky
 • Poskytovateľ servisu a herných služieb (game provider)

5. Vymazanie údajov

Vaše údaje budú použité výhradne na nami uvedené účely so zabezpečením primeranej ochrany. Vaše údaje vymažeme v podstate po ukončení zmluvného vzťahu, najneskôr však po uplynutí 10 ročnej povinnej archivácie. Archivácia údajov je založená na zákonných povinnostiach. Skutočné trvanie archivácie údajov však vždy závisí od konkrétneho prípadu.

6. V rámci Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) môžete uplatniť nasledujúce práva týkajúce sa spracovania vašich údajov

Právo na informácie: Môžete nás požiadať o potvrdenie o tom, či a do akej miery spracovávame vaše údaje.
Kontakt:
bet-at-home.com
St. Julian's, STJ 4011, Portomaso Business Tower, Level 12
service.sk@bet-at-home.com

Právo na opravu: Ak spracujeme vaše osobné údaje, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, môžete kedykoľvek požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie: Môžete požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak ich spracujeme nezákonne, alebo ak ich spracovanie neprimerane zasahujeme do vašich oprávnených záujmov ochrany. Upozorňujeme, že môžu existovať dôvody proti okamžitému vymazaniu, napr. v prípade zákonom riadených povinnosti na archivovanie.

Právo na obmedzenie spracovania:
Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov, ak
 • popierate správnosť údajov, a to na určité časové obdobie, ktoré nám umožňuje overiť správnosť údajov,
 • spracovanie údajov je nezákonné, ale odmietate odstránenie a namiesto toho vyžadujete obmedzenie používania údajov,
 • údaje už nepotrebujeme na zamýšľaný účel, ale stále potrebujete tieto údaje na presadzovanie alebo obranu svojich práv, alebo
 • podali ste námietky voči spracovaniu údajov.
Právo na prenos údajov: Vaše údaje, ktoré ste nám zverili na úschovu v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte, vám musíme poskytnúť za predpokladu, že tieto údaje spracujeme na základe Vami udeleného a odvolateľného súhlasu alebo ich spracujeme k splneniu zmluvy a toto spracovanie prebehne pomocou automatizovaných metód.

Právo na námietku: Budú vaše údaje spracované za účelom vykonávania úloh vo verejnom záujme alebo na výkon úradnej moci alebo sa budeme pri spracovaní odvolávať na potrebu chrániť naše právne záujmy, potom môžete podať proti tomuto spracovaniu námietku, ak dôležitosť ochrany Vašich údajov bude prevládať nad našimi oprávnenými záujmami. Môžete tiež kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas na zhromažďovanie a ukladanie vašich osobných údajov spoločnosťou bet-at-home.com, pokiaľ neexistujú žiadne zmluvné alebo právne záväzky.

Právo podať sťažnosť: Ak sa domnievate, že pri spracovávaní vašich údajov porušujeme európske zákony na ochranu údajov, žiadame vás, aby ste nás kontaktovali za účelom objasnenia akýchkoľvek otázok. Samozrejme máte tiež právo sťažovať sa orgánu dohľadu v rámci EÚ.

Potvrdenie totožnosti: Na ochranu vašich práv a súkromia môžeme požiadať o informácie v prípade pochybností potvrdzujúcich vašu totožnosť.

Právo na poplatok: Ak by ste využívali niektoré z uvedených práv zjavne neopodstatnene alebo veľmi často, môžeme požadovať primeraný poplatok za spracovanie alebo odmietnuť spracovanie vašej žiadosti.

Uplatnenie práv: Ak budete chcieť proti nám uplatniť jedno z uvedených práv, použite jednoducho naše kontaktné možnosti.

7. Ukladanie osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sa elektronicky prenášajú, ukladajú a spracovávajú. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, budú uložené na serveroch bet-at-home.com a budú prístupné iba vyškoleným a oprávneným osobám, ktoré sú povinné zaobchádzať s osobnými informáciami dôverne a v súlade s platnými normami ochrany osobných údajov. Zákazník sa zaväzuje udržiavať v tajnosti heslá, ktoré mu poskytujú prístup do určitých oblastí.

Prenos informácií na internete nie je bohužiaľ úplne bezpečný. Vykonávame všetky možné kroky pre ochranu osobných údajov zákazníkov, avšak úplná bezpečnosť údajov zákazníkov nemôže byť nikdy garantovaná. Každý prenos údajov cez zákazníkov sa uskutočňuje na vlastné riziko. Po prijatí údajov postúpi bet-at-home.com technické a organizačné opatrenia, za účelom záruky ochrany systému bet-at-home.com pred útokmi a zneužitím, tak ako ochrany osobných údajov užívateľov pred stratami, nesprávnymi zmenami alebo neoprávneného prístupu treťou osobou.

Apps odbet-at-home.com štandardne ukladá užívateľské meno zákazníka. Zákazník to môže kedykoľvek zmeniť v nastaveniach app.

8. Používanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:
 • Zriadenie a prevádzka vášho stávkového účtu; Zabezpečenie funkčnosti všetkých služieb tak, aby pre vás boli plne využiteľné, ako napr. vklady na stávkový účet, podávanie stávok a hranie hier (plnenie zmluvy).
 • Poskytovanie služieb (plnenie zmluvy).
 • Odpovedanie na vaše otázky prostredníctvom zákazníckej podpory (plnenie zmluvy).
 • Plnenie zákonných povinností spojených s vašou registráciou a overovaním vami poskytnutých osobných údajov na ich správnosť, vrátane prenosu týchto údajov, okrem iného, na inštitúcie kreditných kariet a finančné inštitúty (súlad s právnymi záväzkami).
 • Plnenie povinností dohľadu (dodržiavanie zákonných povinností).
 • Dokumentácia o vašom hernom správaní s cieľom identifikovať potenciálne problémy vzťahujúce sa na zodpovedné hranie v počiatočnom štádiu (dodržiavanie zákonných povinností).
 • Vytváranie štatistík a analýz vzťahujúcich sa na využívanie našich služieb (oprávnené záujmy).
 • Vykonávanie prieskumov zákazníkov s cieľom získať názory a hodnotenia našich služieb. To slúži na analýzu zákazníkov a zlepšenie našich služieb. Záleží len na vás, či sa rozhodnete zúčastniť na týchto prieskumoch (oprávnené záujmy).
 • Monitorovanie vašich aktivít v oblasti hazardných hier pre náš rizikových manažment a za účelom zodpovedania otázok správnych orgánov (oprávnené záujmy, dodržiavanie zákonných povinností).
 • Aktualizácie, ktoré vás informujú o zmenách našich služieb, softvéru, zmluvných podmienok alebo našich zásadách ochrany osobných údajov (plnenie zmluvy).
 • Odosielanie kampaní a reklám zákazníkom prostredníctvom rôznych kanálov za účelom udržania zákazníka, starostlivosti o zákazníka a marketingu (súhlas, oprávnené záujmy).
 • Vytvorenie profilu zákazníkov a analýz na stanovenie preferencií pre naše služby, ponuky s cieľom udržania zákazníka (oprávnené záujmy).
 • Máme povinnosť zabrániť podvodom a praniu špinavých peňazí a zabrániť nevhodným aktivitám pri využívaní našich služieb vrátane financovania terorizmu alebo využívaním výnosov získaných z trestnej činnosti. Sme tiež povinní vyšetrovať možné dohody v zápasoch a potom ich zastaviť. Ak máme podozrenie, že takéto aktivity skutočne prebiehajú, musíme tieto informácie postúpiť príslušným orgánom. Tieto činnosti sa vykonávajú manuálnymi a automatickými kontrolami.
 • K plneniu našich povinností v oblasti zodpovedného hrania, monitorujeme modely hier a vkladov. Tým zabezpečujeme zodpovedné hranie. Aby sme predišli podvodom, praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu alebo platbám finančných prostriedkov získaných z trestných činov, ako aj k vedeniu k zodpovednému hraniu, doplníme informácie, ktoré nám poskytnete, o ďalšie údaje, ktoré získame od tretích strán alebo zo zdrojov tretích strán, vrátane (bez obmedzenia) informácií, ktoré ste zverejnili vy alebo boli o vás zverejnené na internete.

9. Cookies

Využívame cookies a podobné technológie, aby sme našu webovú stránku mohli utvárať osobnejšou, prehľadnejšou a bezpečnejšou. Cookies slúžia bet-at-home.com k ponúkaniu služieb, ktoré zlepšujú bezpečnosť webovej stránky, zbierajú informácie k transakciám a predchádzajú podvodom. Ďalej zlepšujú navigáciu a umožňujú riadenie relevantných alebo užitočných informácií a reklamy.

Cookies sú malé súbory, ktoré sú priradené a uložené používaným prehliadačom alebo príslušnou app na cieľový prístroj užívateľa, a prostredníctvom ktorého určia cookies druh informácií, ktoré budú sprostredkované. Umožňujú anonymné rozoznanie počítača, ale nepripúšťajú žiadnu osobnú identifikáciu návštevníka. Cookies nemôžu spustiť programy alebo preniesť vírusy do cieľového prístroja užívateľa.

Návštevníci môžu zabrániť ukladaniu cookies v nastaveniach používaného prehliadača (Internet Explorer, Chrome, Firefox,…). K tomu je potrebné v nastaveniach zvoliť "Neakceptovať cookies" resp. podobné nastavenie (Nastavenia> Ochrana súkromia> Cookies). V závislosti na prehliadači, je potrebný súhlas pred ukladaním cookies. Uložené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané. Návod na blokovanie alebo mazanie cookies, možno nájsť v pod "Ochrana súkromia" alebo pomocnej dokumentácii prehliadača resp. v rôznych pomocných fórach na internete.

Užívateľ vie v apps poskytovaných od bet-at-home.com kedykoľvek zmazať raz nastavené cookies. To je možné uskutočniť v nastaveniach app kliknutím na tlačidlo "Vymazať cookies".

Pri neakceptovaní cookies, resp. po ich zmazaní, môže dôjsť v ojedinelých prípadoch k obmedzeniu funkcii webovej stránky alebo app.

Okrem cookies, ktoré nastavila bet-at-home.com pri spustení webovej stránky, existujú aj cookies, ktoré sú nastavené tretími stranami. K tomu dochádza v prípadoch, ak je o to bet-at-home.com požiadaná z tretej strany, za účelom poskytovania služieb (ako je analýza webových stránok). V ostatných prípadoch sa tak deje preto, lebo na webovej stránke bet-at-home.com sa nachádza obsah (skripty, meracie pixely) od tretích strán. Vzhľadom k tomu, že bude vytvorené spojenie k webovému serveru tejto tretej strany, je možné, že tieto si nastavia svoje vlastné cookies a budú zbierať informácie o on-line aktivitách návštevníka.

Ak sú na webovej stránke bet-at-home.com k dispozícii odkazy na webové stránky tretích strán, musí byť zabezpečené, že tieto stránky majú nastavené vlastné cookies a svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.

Pri spustení webovej stránky bet-at-home.com budú podľa okolností niektoré alebo všetky nasledujúce cookies uložené v cieľovom prístroji užívateľa:

Doména Cookie Obsah Popis
bet-at-home.com ASP.NET_SessionId Encrypted Session ID Cookie bude nastavený cez bet-at-home.com a bude využitý k identifikácii návštevníka v systéme.
bet-at-home.com Accountnr. Accountnr. Cookie bude nastavený cez bet-at-home.com, ale len v prípade, ak je návštevníkom aktivovaná funkcia "Zapamätať účet". Číslo stávkového účtu tak bude zobrazené v prihlasovacej lište.
bet-at-home.com Last Visit Timestamp Cookie bude nastavený cez bet-at-home.com a bude využitý k zobrazeniu špecifického obsahu pre rôzne skupiny užívateľov (noví zákazníci, existujúci zákazníci atď.).
bet-at-home.com BAHLang Language selection Cookie bude nastavený cez bet-at-home.com a využitý pre zobrazenie webovej stránky v zvolenom jazyku.
bet-at-home.com _ga / _gat Encrypted key Cookie bude nastavený cez Google Analytics Code.
Doubleclick.net Several Cookie(s) budú nastavené cez Doubleclick.
Facebook Several Cookie(s) budú nastavené cez kliknutie na tlačítko "Zdieľať" a budú vyžadované zo strany Facebooku.
Twitter Several Cookie(s) budú nastavené cez kliknutie na tlačítko "Tweet" a budú vyžadované zo strany Twitter.
Vgt.betradar.com Encrypted key Cookie bude nastavený spustením ponuky v sekcii "VIRTUÁLNE" a vyžadovaný od poskytovateľa tohto produktu.
twyn group Several Encrypetd key Cookie(s) sú nastavené podľa twyn group na jedinečnú identifikáciu technického zariadenia a používajú sa na nasledujúce účely:
 • Za účelom individualizovanej reklamy k spájaniu správania používateľa priamo s použitými reklamnými kampaňami, k optimalizácii riadenia reklamy a meraniu jej úspechu.
 • Za účelom analýzy a náhľadov, napr. K analýze webových stránok a cieľových skupín.
 • Za účelom zvyšovania úžitkovosti dát.

Všeobecne budú pri návšteve webovej stránky odovzdané údaje do technických systémov prevádzkovateľa webových stránok. Tieto dáta poskytujú informácie o užívateľom využívanom koncovom zariadení ako aj o softvéri, ktorý sa využíva pre zobrazenie webovej stránky resp. o nastaveniach preferencií. Tieto údaje sú potrebné pre riadne a optimálne zobrazenie ako aj pre zabezpečenie funkčnosti.

Údaje zozbierané prostredníctvom cookies a informácie o technických systémoch budú pri návštevníkoch uložené výhradne anonymne. Pri registrovaných užívateľoch budú eventuálne tieto údaje priradené k číslu stávkového účtu zákazníka.

10. Informačný a reklamný materiál

Informačné a reklamné materiály môžeme zasielať na zákazníkom uvedené kontaktné údaje. Toto zasielanie môžete kedykoľvek deaktivovať buď cez stávkový účet, zaslaním e-mailu na service.sk@bet-at-home.com alebo v newsletteri kliknutím na "Odhlásiť newsletter". Toto nemá žiaden vplyv na podľa zmluvy ponúkaný servis a služby bet-at-home.com, či na ďalšie trvanie zmluvy.

11. Funkcie zdieľania

Tato internetová stránka obsahuje funkcie pre zdieľania, ako je "Tweet" na Twitteri alebo tlačítko "Páči sa mi to" na Facebooku. Použitím týchto funkcií môžu byť osobné údaje uložené, poskytované ďalej alebo spracované.

Poukazujeme na to, že zhromažďovaniu údajov a ich prepojeniu sa dá vyhnúť odhlásením sa zo svojho profilu pred použitím webovej stránky.

Tlačítko "Páči sa mi to" na Facebooku
Plugin na sociálnej sieti facebook, facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA sa rozpozná podľa loga facebooku alebo tlačítka "Páči sa mi to". Pre užívateľov mimo USA a Kanady je kompetentný facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, ÍRSKO.

Poukazujeme na to, že nemáme žiadnu znalosť o obsahu prenášaných údajov, ako aj o ich využívaní cez facebook. bet-at-home.com nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo iné ujmy v tejto oblasti, ktoré môžu vzniknúť pri využívaní týchto údajov.

Tlačítko tweet na twitteri
Plugin na twitter.com, od Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA sa vyznačuje bielym vtákom na svetlo modrom pozadí.

Poukazujeme na to, že nemáme žiadne znalosti o obsahu prenášaných údajov, ako aj o ich využívaní spoločnosťou twitter. bet-at-home.com nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo iné ujmy v tejto oblasti, ktoré môžu vzniknúť pri využívaní týchto údajov.

12. Sledovacie prostriedky

Využívame tracking tools (sledovacie prostriedky). Tým však nezískávame žiadne osobné údaje užívateľov, ale iba štatistické údaje o používaní bet-at-home.com ponúkaného servisu a služieb. Týmto spôsobom sa dozvedáme napríklad, aký obsah je najobľúbenejší, kedy je ponúkaný servis a služby najintenzívnejšie využívaný, z akých častí a z akých miest využívajú užívatelia servis a služby a aké prehliadače a operačné systémy užívatelia všeobecne používajú pri využívaní servisu a služieb. Tieto informácie používame k technickému, projekčnému a redakčnému vylepšeniu servisu a služieb ako aj na zabezpečenie ich komfortnosti pre užívateľov. Na základe štatistických zistení o type prehliadača a operačného systému môžeme optimalizovať dizajn webu. U prostriedkov používaných na analýzu webu sa jedná o nižšie uvedené služby.

Poukazujeme na to, že bet-at-home.com webové stránky a aplikácie využívajú Google Analytics, webovú analýzu od Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa tzv. "cookies", súbory, ktoré sa ukladajú v konečnom prístroji užívateľa a umožňujú analýzu používania jeho webovej stránky. Informácie o používaní tejto webovej stránky užívateľom (vrátane IP adresy), sprostredkované pomocou cookies sú spravidla prenášané a ukladané na server spoločnosti Google v USA.

V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na webovej stránke, však Google IP adresu užívateľa (v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore) najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch sú prenášané na servery Googlu v USA celé IP-adresy, ktoré sú skrátené až tam. Anonymizácia IP je na tejto webovej stránke aktívna. Google používa zhromaždené informácie Googlom Analytics na vyhodnotenie využitia webovej stránky užívateľom, na zostavenie správ o aktivite na webových stránkach a na ďalšie využitie webových stránok a používania internetu, ktoré súvisia s poskytovaním služieb v porovnaní so správcom webových stránok.

Google nespája v žiadnom prípade IP adresu užívateľa s ďalšími informáciami spoločnosti Google. Zákazník má možnosť zabrániť ukladaniu cookies pomocou zodpovedajúceho nastavenia v prehliadači. Je však nutné poznamenať, že v takom prípade nemožno naplno využiť všetky funkcie ponúkaného servisu a služieb spoločnosťou bet-at-home.com. Okrem toho môže užívateľ zabrániť budúcemu zberu dát Googlom Analytics inštaláciou nasledujúceho Add-ons prehliadača: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternatívne k Add-on prehliadaču alebo v rámci prehliadača na mobilnom zariadení môže užívateľ zabrániť budúcemu evidovaniu spoločnosťou Google Analytics v rámci tejto webovej stránky tak, že klikne na nasledujúci odkaz: Nastaviť Google Analytics Opt-Out-Cookie – funkcia opt-out funguje len v prehliadači a len pre túto doménu. Pri tejto príležitosti budú založené opt-out-cookies na cieľovom prístroji užívateľa. Pokiaľ budú cookies v tomto prehliadači zmazané, musí užívateľ opätovne kliknúť na odkaz.

Užívateľ vie tiež v apps poskytovaných od bet-at-home.com zabrániť budúcemu zachytávaniu svojich údajov cez Google Analytics, tým že si v nastaveniach app deaktivuje "Google Analytics".

Využitím ponúkaného servisu a služieb bet-at-home.com užívateľ súhlasí so spracovaním svojich údajov Googlom vyššie popísaným spôsobom a na uvedený účel.

Cez službu Google Analytics sa zhromažďujú tiež demografické údaje a záujmy. Táto funkcia nám umožňuje nahliadnuť do anonymných a obsiahlych dát týkajúcich sa pohlavia, veku a záujmov návštevníka webovej stránky. Tieto dáta sú zbierané cez tzv. First-party cookies (ako Google-Analytics-cookies) a third-party cookies (ako Doubleclick-cookies).

V prípade zlyhania funkcií na webovej stránke alebo v aplikáciách, nám budú odovzdané technické informácie a prípadne tiež osobné údaje, za účelom vyšetrenia príčiny. Tieto informácie využívame k technickému zlepšeniu servisu a služieb ako aj k zabezpečeniu ich komfortnosti pre užívateľov.

13. Externé odkazy

Ak sú k dispozícii odkazy na webové stránky tretích strán, vezmite prosím na vedomie, že pri kliknutí na tieto odkazy už nemáme žiaden vplyv na údaje zhromaždené a používané týmito poskytovateľmi. Podrobnejšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v Zásadach ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa. Pretože bola kontrola zhromažďovania a spracovania dát spoločnosti bet-at-home.com odobratá, nenesie bet-at-home.com žiadnu zodpovednosť.

14. Zmeny

Pri zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov, nahradíme túto stránku novou verziou. Ak sa zmenia zásady ochrany osobných údajov, budeme vás o tom informovať. Verzie sú číslované a opatrené dátumom modifikácie. Je na zodpovednosti zákazníka, aby všetky verzie pravidelne čítal a kontroloval zmeny alebo aktualizácie.

Posledná zmena dňa: 20.11.2018 00:00
Verzia: 2.12

ZBIERAJTE SYMBOLY A VYHRÁVAJTE!
Vegas
EŠTE VIAC
MOŽNOSTI! Hrať teraz!
TERAZ ZAISTIŤ TENISOVÚ POUKÁŽKU!
Vegas
GAME, BET
AND MATCH! Zúčastniť sa teraz!
STE ĎALŠÍM MILIONÁROM?
165830
GAME-SHOW-
FEELING! Hrať teraz!
BOHATSTVO RUSKEJ DYNASTIE!
165828
SLÁVNI CÁROVIA! Hrať teraz!
NOVINKY!
KONTAKT
OK