Tato webová stránka využívá cookies. Užíváním této webové stránky, jste s tím vyrozuměn. Další informace k tomu najdete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.
OK

Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů

bet-at-home.com se zavazuje k ochraně osobních dat svých zákazníků. Osobními daty se rozumí údaje, které určují identitu dané osoby. Patří sem například údaje jako jméno, adresa, e-mail nebo jiné údaje, které se vztahují na určitou fyzickou osobu.

Tato směrnice k zásadám ochrany osobních údajů představuje (společně s Všeobecnými obchodními podmínkami a ostatními dokumenty, které se k tomuto tématu vztahují), základ, dle kterého firma bet-at-home.com zpracovává osobní údaje. bet-at-home.com zpracovává osobní údaje uživatele pouze do té míry, která je umožněna zákony nebo souhlasem uživatele ke zpracování údajů. Vyvoláním stránek bet-at-home.com, resp. využitím servisu a služeb bet-at-home.com uživatel dává souhlas ke zpracování údajů, týkající se jeho osoby pro následně uvedené účely.

1. Informace o zákaznících, které bet-at-home.com uchovává

Údaje zákazníků, které jsou shromažďovány a používány za účelem smluvního vztahu s bet-at-home.com, jsou osobními údaji a bude s nimi nakládáno v souladu s maltským zákonem o ochraně osobních údajů, jakož i s ostatními příslušnými zákonnými ustanoveními. bet-at-home.comse sídlem v Portomaso Business Tower, Level 12, STJ 4011, St. Julian's, Malta, Tel.: +356-20102510 je odpovědný orgán ve všech hlediscích při zpracování a nakládání s osobními údaji zákazníků.

bet-at-home.com uchovává případně následující údaje:

1.1 Informace, které zákazníci společnosti bet-at-home.com přímo poskytují:

Sem patří informace, které bet-at-home.com od zákazníků obdrží vyplněním formulářů na bet-at-home.com nebo pomocí telefonické, e-mailové nebo jiné písemné komunikace. Nakládání a zpracování osobních údajů zákazníků je nezbytnou podmínkou pro uzavření smlouvy a je určeno výhradně pro tento účel. Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí s nakládáním a zpracováváním svých údajů. Minimální množství údajů o zákazníkovi, které musí být zadány, jsou uvedeny pod bodem "Účet" ve Všeobecných obchodních podmínkách.

1.2 Informace, které bet-at-home.com sbírá o uživatelích:

V souvislosti s užíváním servisu a služeb bet-at-home.com se případně ukládají tato data:
Technické informace včetně IP-adresy, které uživatel využívá k internetovému připojení svého počítače, jeho přihlašovací údaje, druh a verze internetového prohlížeče uživatele, nastavení časového pásma, druh a verze pluginu v prohlížeči, operační systém a platforma. Informace týkající se návštěvy uživatele, včetně úplné URL na a od bet-at-home.com. Tak jako nabídky, které zákazník sleduje, datum a čas, tak jako délka návštěvy na daných stránkách, interaktivní informace stránek (jako např. scrolling, kliknutí a držení kurzoru myši) stejně jako použité metody k opuštění stránky a všechna telefonní čísla, která jsou použita ke kontaktování společnosti bet-at-home.com. Pokud proběhne kontaktování bet-at-home.com přes kontaktní formulář, bude převedena také IP-adresa uživatele.

1.3 Informace, které bet-at-home.com obdrží z jiných zdrojů:

bet-at-home.com může případně obdržet informace o zákaznících od třetí strany (např. obchodní partneři, subdodavatelé pro technické služby, zásilky a správa platebních metod, sociální sítě, analytičtí poskytovatelé, internetové vyhledávače, informace o půjčkách).

Při registraci má zákazník možnost importovat do registračního formuláře jeho údaje přímo z bezpečného on-line zdroje (Google, Facebook, PayPal). Zákazník k tomu bude přesměrován na domovskou stránku daného zdroje, a pokud již není přihlášený, bude k tomu vyzván. Následně mu bude od jednotlivých zdrojů sděleno, které údaje budou zpřístupněny na bet-at-home.com. Údaje budou předány na bet-at-home.com až po potvrzení zákazníkem. bet-at-home.com ukládá pouze ty údaje, které jsou nutné k vyplnění registračního formuláře. Žádné další trvalé spojení mezi zákaznickým účtem (Google, Facebook, PayPal) a příslušným účtem se nekoná. Při registraci přes Facebook, PayPal a Google obdrží bet-at-home.com přístup k, zákazníkem na stránce schváleným, uvedeným údajům. Přesný účel a rozsah vybraných dat a další zpracování a využití údajů tak jako související práva a možnosti nastavení ochrany soukromý jsou v souladu s pravidly ochrany údajů služeb Facebook, Google a PayPal.

2. Zveřejnění dat zákazníků

2.1 Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že údaje, týkající se jeho osoby, mohou být případně poskytnuty členům koncernu bet-at-home.com (tzn. dceřiné společnosti tak jako holdingové společnosti bet-at-home.com – strukturu koncernu naleznete zde).

2.2 Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že údaje, týkající se jeho osoby, mohou být poskytnuty třetí straně, pokud je to nutné pro smlouvu a služby s tím související. Ovšem jen za předpokladu, že tento poskytovatel zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v souladu s Evropskými směrnicemi o ochraně osobních údajů.

2.3 Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být případně poskytnuty vybrané třetí straně, včetně:
  • Obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů za účelem plnění smlouvy mezi nimi a společností bet-at-home.com (popř. mezi nimi a zákazníkem).
  • Reklamních provozovatelů a reklamních sítí, které tyto údaje potřebují, aby mohli pro zákazníky a další osoby vytvořit vhodné nabídky (obzvláště, ale ne výhradně, s ohledem na produkty nebo nabídky společnosti bet-at-home.com nebo jiných členů koncernu).
  • Analytických poskytovatelů a internetových vyhledávačů, které podporují bet-at-home.com při zlepšování a optimalizaci produktů.
2.4 Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být případně poskytnuty třetí straně:
  • V případě, že bet-at-home.com prodá a/nebo získá materiální nebo nemateriální statky a práva, mohou být osobní údaje poskytnuty potencionálnímu prodejci popř. kupci.
  • V případě, že v podstatě celý majetek společnosti bet-at-home.com nabyde třetí strana, může jí bet-at-home.com poskytnout osobní údaje (pokud osobní údaje představují majetkový předmět, který musí být převeden na nového majitele).
2.5 Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že si bet-at-home.com vyhrazuje právo poskytnout nebo zveřejnit osobní údaje za účelem dodržení zákonných či regulačních nařízení popř. za účelem prosazení Všeobecných obchodních podmínek nebo jiných dohod, nebo za účelem ochrany práv, vlastnictví nebo bezpečnosti společnosti bet-at-home.com, zákazníků společnosti bet-at-home.com či třetí strany. Toto zahrnuje především výměnu informací s jinými podniky popř. organizacemi za účelem boje proti podvodnému jednání, objasnění trestných činů a získání integrity sportu. bet-at-home.com zveřejňuje osobní údaje v pověření úřadů a/nebo dle nařízení platných zákonů. Kromě toho si bet-at-home.com vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje, pokud existuje důvodné podezření na nesrovnalosti při používání sázkařského účtu bet-at-home.com. Zákazník výslovně souhlasí s odpovídajícím poskytnutím jeho osobních dat dle tohoto bodu.

3. Ukládání osobních údajů

3.1 Osobní údaje zákazníků se elektronicky přenáší, ukládají a zpracovávají. Všechny informace, které zákazník společnosti bet-at-home.com poskytne, se ukládají na serverech bet-at-home.com a jsou přístupné pouze vyškolenému a autorizovanému personálu. Zákazník se zavazuje udržovat v tajnosti hesla, která mu poskytují přístup do určitých oblastí.

3.2 Údaje, které bet-at-home.com uchovává, mohou být přeneseny na místo mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP"). Zde mohou být také uloženy. Údaje mohou být případně zpracovávány zaměstnanci, kteří pracují pro společnost bet-at-home.com nebo její dodavatele mimo EHP. Tito zaměstnanci jsou mimo jiné případně zodpovědní za zpracovávání zakázek, údajů o platbách zákazníků a poskytování podpory. Poskytnutím osobních údajů společnosti bet-at-home.com povoluje zákazník jejich přenos, uchovávání a zpracování. bet-at-home.com činí veškerá nutná opatření pro zajištění toho, aby bylo s údaji nakládáno dle této směrnice o ochraně dat.

3.3 Přenos informací na internetu není bohužel zcela bezpečný. bet-at-home.com podniká všechny možné kroky pro ochranu osobních dat zákazníků, nicméně úplná bezpečnost nemůže být zaručena. Každý přenos údajů probíhá tedy na riziko zákazníka. Po obdržení údajů postoupí bet-at-home.com technické a organizační opatření, za účelem záruky ochrany systému bet-at-home.com před útoky a zneužitím, tak jako ochrany osobních údajů uživatele před ztrátami, nesprávnými změnami nebo neoprávněného přístupu třetí osobou. Ve společnosti bet-at-home.com mají přístup k osobním údajům uživatelů pouze oprávněné osoby, a to pouze do té míry, která souvisí s nabídkou bet-at-home.com.

4. Cookies

4.1 bet-at-home.com využívá cookies a podobné technologie, aby svou webovou stránku udělala osobnější, přehlednější a bezpečnější. Cookies slouží bet-at-home.com k nabízení služeb, které zlepšují bezpečnost webové stránky, sbírají informace k transakcím a předcházejí podvodům. Dále zlepšují navigaci a umožňují řízení významných nebo užitečných informací a reklamy.

4.2 Cookies jsou malé soubory, které jsou přiřazeny a uloženy používaným prohlížečem na cílový přístroj uživatele, a jehož prostřednictvím určí cookies druh informací, které budou zprostředkovány. Umožňují anonymní rozeznání počítače, ale nepřipouští žádnou osobní identifikaci návštěvníka. Cookies nemohou spustit programy nebo přenést viry do cílového přístroje uživatele.

4.3 Návštěvníci mohou zabránit ukládání cookies v nastaveních používaného prohlížeče (Internet Explorer, Chrome, Firefox, ...). K tomu je třeba v nastaveních zvolit "Neakceptovat cookies", resp. podobné nastavení (Nastavení> Ochrana soukromí> Cookies). V závislosti na prohlížeči, je nutný souhlas před ukládáním cookies. Uložené cookies mohou být kdykoli vymazány. Návod k blokování nebo mazání cookies, lze nalézt pod "Ochrana soukromí" nebo pomocné dokumentaci prohlížeče resp. v různých pomocných fórech na internetu.

4.4 Při neakceptování cookies, resp. po jejich smazání, může dojít v ojedinělých případech k omezení funkcí webové stránky.

4.5 Kromě cookies, které nastavila bet-at-home.com při spuštění webové stránky, existují i cookies, které jsou nastaveny třetími stranami. K tomu dochází v případech, kdy je o to bet-at-home.com požádána z třetí strany, za účelem poskytování služeb (jako je analýza webových stránek). V ostatních případech se tak děje proto, že na webových stránkách bet-at-home.com se nachází obsah (skripty, měřící pixely) od třetích stran. Vzhledem k tomu, že bude vytvořeno spojení k webovému serveru této třetí strany, je možné, že tyto si nastaví své vlastní cookies a budou shromažďovat informace o on-line aktivitách návštěvníka.

4.6 Pokud jsou na webové stránce bet-at-home.com k dispozici odkazy na webové stránky třetích stran, musí být zajištěno, že tyto stránky mají nastavené vlastní cookies a své vlastní zásady ochrany osobních údajů.

4.7 Při vyvolání webové stránky bet-at-home.com budou podle okolností některé nebo všechny následující cookies uložené v cílovém přístroji uživatele:

Doména Cookie Obsah Popis
bet-at-home.com ASP.NET_SessionId Encrypted Session ID Cookie bude nastaven přes bet-at-home.com a bude využit k identifikaci návštěvníka v systému.
bet-at-home.com Accountnr. Accountnr. Cookie bude nastaven přes bet-at-home.com, ale pouze v případě, pokud je návštěvníkem aktivována funkce "Zapamatovat účet". Číslo sázkařského účtu tak bude zobrazeno v přihlašovací liště.
bet-at-home.com Last Visit Timestamp Cookie bude nastaven přes bet-at-home.com a bude využit k zobrazení specifického obsahu pro různé skupiny uživatelů (noví zákazníci, stávající zákazníci atd.).
bet-at-home.com BAHLang Language selection Cookie bude nastaven přes bet-at-home.com a využit pro zobrazení webové stránky ve zvoleném jazyce.
bet-at-home.com _ga / _gat Encrypted key Cookie bude nastaven přes Google Analytics Code.
bet-at-home.com _pk_id / _pk_ses Encrypted key Cookie bude nastaven přes WalkMe k uložení cest, které již byly zákazníkovi zobrazeny.
Doubleclick.net Several Cookie(s) budou nastaveny přes Doubleclick.
Facebook Several Cookie(s) budou nastaveny přes kliknutí na tlačítko "Sdílet" a budou vyžadovány ze strany Facebooku.
Twitter Several Cookie(s) budou nastaveny přes kliknutí na tlačítko "Tweet" a budou vyžadovány ze strany Twitteru.
Vgt.betradar.com Encrypted key Cookie bude nastaven spuštěním nabídky v sekci "VIRTUÁLNĚ" a vyžadovaný od poskytovatele tohoto produktu.

4.8 Obecně budou při návštěvě webové stránky předané údaje do technických systémů provozovatele webových stránek. Tato data poskytují informace o uživateli využívaném koncovém zařízení, jakož i o softwaru, který se využívá pro zobrazení webové stránky resp. o nastaveních preferencí. Tyto údaje jsou potřebné pro řádné a optimální zobrazení jakož i pro zajištění funkčnosti.

4.9 Údaje shromážděné prostřednictvím cookies a informace o technických systémech budou při návštěvnících uloženy výhradně anonymně. U registrovaných uživatelů budou eventuálně tyto údaje přiřazené k číslu sázkařského účtu zákazníka.

4.10 Užíváním webové stránky bet-at-home.com návštěvník souhlasí s výše popsaným postupem.

5. bet-at-home.com může zasílat, v případě, že s tím zákazník při registraci souhlasil, na jím sdělené kontaktní údaje, informační a reklamní materiály. Zákazník může tento souhlas kdykoliv zrušit, ať už prostřednictvím sázkařského účtu nebo zasláním e-mailu na service.cz@bet-at-home.com nebo v newsletteru kliknutím na odkaz "Odhlásit newsletter". Toto nemá žádný vliv na smlouvou nabízený servis a služby bet-at-home.com či na pokračující trvání smlouvy.

6. Údaje zákazníků jsou elektronicky zpracovávány. Tyto údaje jsou přístupné pouze vyškolenému a autorizovanému personálu, který je zavázán s osobními daty nakládat důvěrně a v souladu s maltským zákonem na ochranu dat.

7. Zákazník je tímto upozorněn na to, že má právo – dle oddílu V maltského zákona na ochranu osobních údajů – na informace, opravu nebo vymazání svých osobních údajů. Kromě toho má zákazník právo obdržet informace, který potvrdí stav jeho údajů. Zákazník je též oprávněn měnit či smazat nesprávné nebo neúplné údaje. Za tímto účelem má zákazník kontaktovat bet-at-home.com e-mailem na service.cz@bet-at-home.com. Další práva je možno nalézt v odstavci V maltského zákona na ochranu osobních údajů.

8. Zákazník může kdykoliv odvolat souhlas ke shromažďování a ukládání svých osobních údajů společností bet-at-home.com, pokud to není v rozporu s žádnou zákonnou povinností nutnosti archivace. Za tímto účelem má zákazník kontaktovat bet-at-home.com e-mailem na service.cz@bet-at-home.com.

9. Tato internetová stránka obsahuje funkce pro sdílení, jako tweet na Twitteru, nebo tlačítko "líbí se mi" na Facebooku. Použitím těchto funkcí mohou být osobní údaje uloženy, poskytovány dále a zpracovávány.

bet-at-home.com poukazuje na to, že je možno se vyhnout shromažďování údajů a jejich propojování odhlášením ze svého profilu před použitím internetové stránky.

Tlačítko "líbí se mi" pro facebook
Plugin na sociální síti facebook, facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA se rozpozná podle loga facebooku nebo tlačítka "To se mi líbí". Pro uživatele mimo USA a Kanadu je kompetentní facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, IRSKO.

bet-at-home.com upozorňuje na to, že nemá žádnou znalost o obsahu předaných údajů, jakož i jejich využívání přes facebook. bet-at-home.com nenese žádnou odpovědnost za škody nebo jiné újmy v této oblasti, které mohou vzniknout při využívání těchto údajů.

Tlačítko tweet na twitteru
Plugin na twitter.com, od Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA se vyznačuje bílým ptákem na světle modrém pozadí.

bet-at-home.com poukazuje na to, že nemá žádné znalosti o obsahu předávaných údajů, jakož i o jejich využívání přes společnost twitter. bet-at-home.com nenese žádnou odpovědnost za škody nebo jiné újmy v této oblasti, které mohou vzniknout při využívání těchto údajů.

10. Sledovací prostředky

10.1 bet-at-home.com používá sledovací prostředky. Tím však nezískává bet-at-home.com žádné údaje uživatele, které se vážou k jeho osobě, ale pouze statistické údaje o užívání bet-at-home.com nabízeného servisu a služeb. bet-at-home.com se touto cestou dozví například, jaký obsah je nejoblíbenější, kdy jsou nabízený servis a služby nejintenzivněji využívány, z jakých částí a z jakých měst užívají uživatelé servis a služby a jaké prohlížeče a operační systémy uživatelé obecně používají, když využívají servisu a služeb. Tyto informace používá bet-at-home.com k technickému, projekčnímu a redakčnímu vylepšení servisu a služeb a zajištění jejich komfortability pro uživatele. Na základě statistických zjištění o typu prohlížeče a operačního systému může bet-at-home.com optimalizovat design webu. U prostředků používaných k analýze webu se jedná o níže uvedené služby.

10.2 bet-at-home.com poukazuje na to, že webové stránky bet-at-home.com používají Google Analytics, webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tak zvané "cookies", soubory, které se ukládají v konečném přístroji uživatele a umožňují analýzu používání jeho webové stránky. Informace o používání této webové stránky uživatelem (včetně IP adresy) jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA.

V případě aktivace anonymizace IP-adresy na této webové stránce však Google IP-adresu zákazníka (v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru) nejprve zkrátí. Jen ve výjimečných případech jsou přenášeny na servery Googlu v USA celé IP-adresy, které jsou zkráceny až tam. Anonymizace IP je na této webové stránce aktivní. Google používá shromážděné informace Googlem Analytics k vyhodnocení využití webové stránky uživatelem, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k dalšímu využití webových stránek a užívání internetu, které souvisí s poskytováním služeb ve srovnání se správcem webových stránek.

Google nespojuje v žádném případě IP-adresu uživatele s dalšími informacemi společnosti Google. Zákazník má možnost zabránit ukládání cookies pomocí odpovídajícího nastavení v prohlížeči. Je však nutné poznamenat, že v takovém případě nelze plně využít veškeré funkce nabízeného servisu a služeb společnostní bet-at-home.com. Kromě toho může uživatele zabránit budoucímu sběru dat Googlem Analytics instalací následujícího Add-ons prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternativně k Add-on prohlížeči nebo v rámci prohlížeče na mobilním zařízení může uživatel zabránit budoucímu evidování společností Google Analytics v rámci této webové stránky tak, že klikne na následující odkaz: Nastavit Google Analytics Opt-Out cookie – funkce opt-out funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu. Při této příležitosti bude založeno opt-out-cookies na cílovém přístroji uživatele. Pokud budou cookies v tomto prohlížeči smazány, musí uživatel opětovně kliknout na odkaz.

Využitím nabízeného servisu a služeb bet-at-home.com uživatel souhlasí se zpracováním svých údajů Googlem výše popsaným způsobem a k uvedenému účelu.

bet-at-home.com kromě toho informuje, že prostřednictvím Google Analytics jsou shromažďována také demografické data a zájmy. Tato funkce společnosti bet-at-home.com umožňuje nahlédnout do anonymních dat týkajících se pohlaví, věku a zájmů návštěvníka webové stránky. Tato data jsou sbírána přes tzv. first-party cookies (jako Google-Analytics-cookies) a third-party cookies (jako Doubleclick-cookies).

11. V případě selhání funkcí na webové stránce, budou předány technické informace a případně také osobní údaje bet-at-home.com, za účelem možnosti vyšetření příčiny. Tyto informace použije bet-at-home.com, k průběžnému technickému zlepšení servisu a služeb a zajištění jejich komfortability pro uživatele.

12. Jsou-li k dispozici odkazy na webové stránky třetí strany, je nutné se ujistit, že pokud uživatel na tyto odkazy klikne, nebude mít bet-at-home.com žádný vliv na to, které údaje tyto poskytovatelé shromažďují a použijí. Podrobnější informace ke shromažďování a využití dat může uživatel nalézt v Ochraně údajů daného poskytovatele. Protože byla kontrola shromažďování a zpracování dat společnosti bet-at-home.com odebrána, nenese bet-at-home.com žádnou odpovědnost.

13. Při změně těchto Zásad ochrany osobních údajů nahradí bet-at-home.com tuto stránku novou verzí. Verze jsou číslovány a opatřeny datem modifikace. Je na zodpovědnosti zákazníka, aby všechny verze pravidelně četl a kontroloval změny nebo aktualizace.

14. Salvátorská klauzule:
Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů byla nebo pokud by se po uzavření smlouvy stala neúčinnými nebo neproveditelnými, zůstává tím účinnost zbylých ustanovení nedotčena.

Poslední změna dne: 09.05.2017 00:00
Verze: 2.9

NEUVĚŘITELNÉ VÝHRY ČEKAJÍ!
115318
ZATOČTE
PENĚŽNÍM
KOLEM! Hrajte hned!
NOVINKY!
OK